Mijn straf werd gedeeltelijk met uitstel bepaald. Wat betekent dit?

Als een straf wordt uitgesproken met uitstel, wordt daaraan een termijn gekoppeld waarbinnen u geen nieuwe veroordelingen mag oplopen, de zogenaamde proefperiode. Begaat u toch een nieuw misdrijf, dan kan het deel van de straf dat met uitstel werd uitgesproken effectief worden.

Voor 2015 was het zo dat slechts tot herroeping kan worden overgegaan wanneer u in de proefperiode definitief wordt veroordeeld tot een criminele straf of tot een effectieve hoofdgevangenisstraf van ten minste 1 maand. Het uitstel zal van rechtswege herroepen worden als u tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt waarvoor u wordt veroordeeld tot een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden zonder uitstel.

Kans op herroeping is klein

In verkeersrecht betekende dit dat zo goed als nooit tot herroeping wordt overgegaan, omdat er zelden een gevangenisstraf werd uitgesproken voor verkeersovertredingen. Vanaf 1 januari 2015 werd herroeping mogelijk wanneer men tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt dat veroordeling krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot gevolg heeft gehad.

De herroeping is een mogelijkheid waarover het Openbaar Ministerie beschikt. Die is evenwel niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Als het Openbaar Ministerie tot herroeping wenst over te gaan, zal zij u moeten dagvaarden en de zaak aanhangig moeten maken bij de politierechter van de plaats van de overtreding. De politierechter zal vervolgens moeten oordelen over de opportuniteit van de herroeping, rekening houdend met de concrete omstandigheden van het dossier. Wij stellen vast dat in de praktijk zo goed als nooit tot een herroeping wordt overgegaan.

Kortom, indien u een straf met gedeeltelijk uitstel krijgt én u geen misdrijven pleegt binnen de voorziene termijn betaalt u enkel het initiële deel.

Heeft u toch bedenkingen of wenst u de straf te betwisten? Neem dan vrijblijvend contact op met ons en wij helpen u graag verder.

Bereken jouw boete

Deze week lieten reeds 36 personen hun boete of rijverbod berekenen door ons algoritme!