Veelgestelde vragen

Algemeen

Mijn straf werd gedeeltelijk met uitstel bepaald. Wat betekent dit?

Als een straf wordt uitgesproken met uitstel, wordt daaraan een termijn gekoppeld waarbinnen u geen nieuwe veroordelingen mag oplopen, de zogenaamde proefperiode. Begaat u toch een nieuw misdrijf, dan kan het deel van de straf dat met uitstel werd uitgesproken effectief worden. Voor 2015 was het zo dat slechts tot herroeping kan worden overgegaan wanneer u in de proefperiode definitief wordt veroordeeld tot een criminele straf of tot een effectieve hoofdgevangenisstraf van ten minste 1 maand. Het uitstel zal van rechtswege herroepen worden als u tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt waarvoor u wordt veroordeeld tot een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden zonder uitstel. In verkeersrecht betekende dit dat zo goed als nooit tot herroeping wordt overgegaan, omdat er zelden een gevangenisstraf werd uitgesproken voor verkeersovertredingen. Vanaf 1 januari 2015 werd herroeping mogelijk wanneer men tijdens de proeftijd een nieuw misdrijf pleegt dat veroordeling krachtens de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot gevolg heeft gehad. De herroeping is een mogelijkheid waarover het Openbaar Ministerie beschikt. Die is evenwel niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Als het Openbaar Ministerie tot herroeping wenst over te gaan, zal zij u moeten dagvaarden en de zaak aanhangig moeten maken bij de politierechter van de plaats van de overtreding. De politierechter zal vervolgens moeten oordelen over de opportuniteit van de herroeping, rekening houdend met de concrete omstandigheden van het dossier. Wij stellen vast dat in de praktijk zo goed als nooit tot een herroeping wordt overgegaan.