Veelgestelde vragen

Beroep

heeft dit invloed op mijn goed gedrag en zede omdat ik bewakingsagent ben .

Getuigschrift van goed gedrag en zeden wordt nu eigenlijk een '"uittreksel uit het strafregister" genoemd. Veroordelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van uw strafregister worden verwijderd. Hiervoor moet evenwel gekeken worden naar de aard van de straf. De procedure verschilt naargelang het gaat om een politiestraf, een correctionele straf of een criminele straf. Een politiestraf betreft een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of geldboete van 1 tot 25 euro. Een correctionele straf betreft een gevangenisstraf oplegt van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 46 tot 200 uur of een geldboete van 26 euro en meer. Een criminele straf betreft opsluiting of hechtenis. Opgelet: de bedragen van de geldboete dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. In geval van een veroordeling tot een politiestraf wordt deze automatisch uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak. Veroordelingen tot de andere straffen dan een politiestraf verdwijnen niet automatisch van het strafregister, daarvoor moet u een herstel in eer en rechten of eerherstel aanvragen. (artikel 619 en 621 Ger.W.) Hiervoor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen : - De geldboete moet betaald zijn - De eventuele slachtoffers moeten vergoed zijn - De kosten moeten betaald zijn - De vrijheidsstraffen moeten ondergaan zijn - Als de straffen verjaard zijn, mag dit niet aan u liggen - In de voorgaande 10 jaren mag er geen eerder verzoek tot eerherstel ingediend zijn Het eerherstel is ook afhankelijk van het doorlopen van een zekere proeftijd. Gedurende deze proeftijd moet u een vaste verblijfplaats (in België of in het buitenland) hebben gehad. Ook de proeftijd in het vorige lid is afhankelijk van het type van straf dat u hebt opgelopen. Voor gevangenisstraffen tot 5 jaar is de proeftijd 3 jaar. Hieronder vallen de politiestraffen en de correctionele straffen. Doorgaans zal de proeftijd dus 3 jaar bedragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd een verzoek aan de procureur des Konings waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling hierover uiteindelijk beslist. Bij de aanvraag dient u een historiek van adressen en een uittreksel uit het strafregister te voegen.